Młodzież Naddnieprzańska w okresie rewolucji 1905–1907 (według materiałów pisanych egodokumentów A. Grinczenki i M. Liwickiej)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.24917/ycee.10130

Słowa kluczowe:

egodokumenty, rewolucja 1905–1907, samoobrona Łubnego, młodzież

Abstrakt

Przedstawiciele młodszego pokolenia zawsze byli aktywnymi uczestnikami wydarzeń rewolucyjnych na Ukrainie - zarówno w okresie rządów Imperium Rosyjskiego, jak i w okresie niepodległości Ukrainy. Egodokumenty to dokumenty, które zawierają ważne szczegóły charakteryzujące aktywność, motywację i charakterystykę działań młodych ludzi: listy, wpisy do pamiętników, wspomnienia. Zestawiając ich treść z opisami ważnych wydarzeń z lat 1905-1907, można określić specyfikę udziału młodzieży w próbach zorganizowania do walki ludności niektórych regionów, jak to miało miejsce w mieście Łubnie w regionie Połtawskim. Materiały pisane dotyczące działalności publicznej Anastazji Grinczenko i Marii Liwickiej pokazują wcielenie idei rewolucyjnych w praktyki behawioralne młodego pokolenia działaczy politycznych regionu Naddnieprzańszczyzny.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Olga Dudar - Kijowski Uniwersytet im. Borysa Grinczenki

dr Olga Dudar. Jest adiunktem w Instytucie Doskonalenia Służby Kijowskiego Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki. Ukończyła historię Ukrainy (okres XIX – początek XX wieku), analizowała dokumenty, materiały biograficzne i rozwijała metody nauczania historii. Jej zainteresowania badawcze to materiały biograficzne, gender studies oraz rozwój muzeów na Ukrainie.

Bibliografia

Бусько, С. (2019). Молодежь в революции 1905–1907 гг. (на примере белорусских губерний) [Busko, S.,Youth in the 1905–1907 revolution (on the example of Belarusian provinces)]. София: электрон. науч.-просветит. журн., 1, 133–138.

Greyerz, K. (2010). Ego-Documents: The Last Word?, German History, 28(3)273–282. DOI: https://doi.org/10.1093/gerhis/ghq064.

Geifman, A. (1993). Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton University Press.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (hereinafter – ІР НБУВ) [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine], F. ІІІ, D. 365686, F. 1.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (hereinafter – ІР НБУВ) [Institute of Manuscripts of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine], F. ІІІ, D. 365693, F. 1.

Клименко, Н. (2013). Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань [Klimenko, N. Nastia Grinchenko: Formation of Personality and Life Convictions]. Kraeznavstvo, 4, 166–179.

Клименко, Н. (2015). Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині [Klimenko, N. Anastasia Grinchenko’s Public and Political activity on Poltava Region Territory]. Kraeznavstvo, 3/4, 247–256.

Клименко, Н., Беззуб, Ю. (2022). Сторінки з біографії Анастасії Грінченко: трагічний 1908 рік та завершення «Лубенської справи» [Klimenko N., Bezzub, Y. Pages from the Biography of Anastasiia Grinchenko: The tragic 1908 and the end of the “Lubny Case”]. Kyivski istorychni studiy, 2(15), 66–75.

Кругляк, М. (2013). Самогубства як вияв духовної кризи студентства підросійської України на початку ХХ ст. [Kruglyak M. Suicides as a manifestation of the spiritual crisis of students in the Ukraine land in Russian Imperia at the beginning of the 20th century]. Storinky istoriy, 35, 60–71.

Кругляк, М. (2015). Життя та побут студентства підросійської України другої половини ХІХ–початку ХХ ст. [Kruglyak, M. Existence and everyday life of students of the second sub-Russian Ukraine half of the 19th – beginning of the 20th century]. Zhytomyr: “Volyn”.

Київський політехнічний інститут: нарис історії [Текст] / Г. Ф. Бєляков [та ін.]; гол.ред. М. З. Згуровський [та ін.] (1995). [Kyiv Polytechnic Institute: an outline of history]. Kyiv: Naukova dumka.

Наумов, С. (2003). Стан місцевих організацій РУП – УСДРП у 1905–1907 рр. (на

матеріалах Лівобережної України) [Naumov, S. The state of local organizations of the RUP – USDRP in 1905–1907 (at the materials of Left-bank Ukraine)]. Problems of the history of Ukraine XIX – early XX centuries, 6, 151–170.

Рибалка, Л. (1908). Настя Грінченко (Спомини) [Rybalka, L. Nastia Grinchenko (Memories)]. Meta, 17–18, 5.

Токаленко, П. (2018). Дух свободи. Вплив революційних подій 1905–1907 років на формування внутрішньої атмосфери страху в суспільстві на півдні України [Tokalenko, P. The spirit of freedom. The influence of the revolutionary events of 1905–1907 on the formation of an internal atmosphere of fear in the society in the south of Ukraine]. Scientific notes of Tavriyskyi V. I. Vernadskyi National University. Series: Historical sciences, 29(68), 1, 39–44.

Загірня, М. (1999). Спогади [Zahirnya M.Memories]. Luhansk: Shliakh.

Opublikowane

2023-04-24

Jak cytować

Dudar, O., & Savchenko, S. (2023). Młodzież Naddnieprzańska w okresie rewolucji 1905–1907 (według materiałów pisanych egodokumentów A. Grinczenki i M. Liwickiej): . Youth in Central and Eastern Europe, 10(15), 31–39. https://doi.org/10.24917/ycee.10130